Belgische ULM Federatie

Een vereniging van en voor ULM piloten in België.

Hoe word je ULM piloot?

Hieronder vind je de verschillende stappen die je moet ondernemen om piloot te worden, alsook de voorwaarden waaraan je moet voldoen om (als piloot) tot het luchtverkeer toegelaten te worden.

Opleiding, zowel theorie als praktijk, volg je best in een vliegclub waar je de ULM-opleiding kunt volgen.  

Checklist:

 • Zoek een geschikte ULM club en volg daar de theoretische en praktische opleiding
 • Zorg voor je medische keuring
 • Vraag je oefenvergunning aan
 • Leg je theoretisch examen af in Brussel
 • Leg je praktisch examen af bij een examinator
 • Vraag je vergunning aan

Zoek een geschikte ULM-club

Theoretische en praktische opleiding volg je in een ULM-club bij erkende monitoren.  Bezoek een aantal clubs en zoek uit welke voor jou de meest geschikte is: dichtbij, opleidingsuren die je passen, aard van de toestellen die je wil besturen…  Informeer je bij andere piloten!

Zorg voor een medische keuring

Alvorens je aan je opleiding tot ULM piloot start, dien je medisch gekeurd te zijn. Bij welke luchtvaartarts (AME of Aero Medical Examiner) je terechtkan, zie je op de lijst van de erkende artsen. Je kan ook terecht in één van deze medische centra.

Een ULM-vergunning vereist een medisch getuigschrift klasse 4 of klasse 2.

Aanvragen van een oefenvergunning

Als kandidaat-piloot moet je in het bezit zijn van een oefenvergunning: een toelating tot oefenen. Het aanvraagdocument voor een logboek vind je hier

Om een oefenvergunning te bekomen, dien je ten minste 16 jaar oud te zijn. Welke documenten je dient mee te sturen bij je aanvraag en hoe deze procedure verloopt, lees je onderaan deze pagina. 

Een oefenvergunning is steeds geldig voor een periode van maximum 24 maanden, aanvangend op de datum van het medisch attest. Deze vergunning is steeds hernieuwbaar voor opnieuw 24 maanden.

Wat mag je met de oefenvergunning doen?

 • Je mag dubbelbesturingsvluchten uitvoeren;
 • Je mag lokale vluchten uitvoeren als enig inzittende onder toezicht van een monitor. Onder “lokale vluchten” verstaat men vluchten rond en met zicht op het vliegveld of ULM terrein;
 • Je mag als enig inzittende, met toelating van de monitor, overlandvluchten uitvoeren op voorwaarde over een ervaring van twee overlandvluchten in dubbelbesturing te beschikken.

Theoretisch examen afleggen in Brussel

Het theoretisch examen Luchtvaartwetgeving en -reglementering dient in Brussel te worden afgelegd.

Op de website van het DGLV vind je alle info omtrent de inschrijving, examendata en tarieven.

Praktisch examen afleggen bij een examinator

Als je monitor je na je trainingsperiode geschikt acht, vult hij een aanvraag voor een praktisch examen in. Die aanvraag dien je aan het DGLV te bezorgen via bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be

Voor het praktisch gedeelte moet je, alleen aan boord, tijdens één of meerdere vluchten de volgende proeven uitvoeren:

 1. Een overlandvlucht tussen twee punten op een afstand van minstens 35 km;
 2. 10 opstijgingen en 10 landingen;
 3. Landingen op minder dan 20 meter van een doel;
 4. Landing op minder dan 30 meter van een doel, met de motor op traagloop;
 5. Overtrek (enkel voor ULM).

Aanvragen van een toelating tot het besturen van een ULM

Na het praktisch examen maakt de examinator een rapport dat hij bezorgt aan het DGLV om je toelating tot het besturen van een ulm te bekomen. Wanneer dit behandeld is, krijg je een betalingsuitnodiging toegestuurd per mail. Je krijgt dan een bericht dat je vergunning per post wordt opgestuurd.

Om een vergunning/toelating te bekomen, dien je ten minste 16 jaar oud te zijn. Welke documenten je dient mee te sturen bij een aanvraag, vind je onderaan deze pagina.

Van zodra je je toelating hebt ontvangen, mag je als enige inzittende vliegen volgens de Belgische reglementering.

Passagiers meenemen?

Je mag een passagier meenemen op voorwaarde dat je 30 uren als enig inzittende uitgevoerd hebt (10 uren voor de houders van een geldige vergunning van privaat bestuurder van vliegtuigen) en ten overstaan van een moniteur, die er melding van maakt in het vliegboek van betrokkene, te bewijzen over de vereiste bekwaamheid te beschikken.

De kwalificaties worden toegekend voor ULM’s bestuurd rond meerdere assen of voor “delta vleugels” (DPM).

Ben je reeds privaat of beroepspiloot?

Alsje beschikt over een geldige vergunning privaat piloot of beroepspiloot, dan hoef je het theoretisch examen in Brussel niet af te leggen.

Je hoeft enkel een praktisch examen af te leggen.

Procedures om vergunningen aan te vragen

Hieronder vind je de te volgen procedure(s), alsook telkens welke documenten hiervoor moeten worden opgestuurd.

Hoe verloopt de procedure?

Stuur je documenten steeds per e-mail naar belgianulmfederation@gmail.com en dus niet meer per post naar het DGLV. 

Opgelet: alle documenten moeten in pdf-formaat worden toegezonden, zo mogelijk verzameld in één enkel bestand in de volgorde die in de procedure per soort aanvraag is aangegeven!

 • Al je documenten vormen een dossier met vermelding van je naam en je telefoonnummer: <ULM – NAAM – TELEFOONNUMMER>. Bijvoorbeeld ULM – JACOBS – 0478/123456;
 • Alvorens ons je dossier toe te zenden, dien je na te gaan of het volledig is volgens het soort verzoek;
 • Bezorg ons je bestand via belgianulmfederation@gmail.com of via WeTransfer (of op een andere manier als het groter is dan 5MB);
  • Dossiers zullen door de BULMF worden behandeld, met de nodige discretie en in overleg met het DGLV;
  • De BULMF zal de afdeling Vergunningen van het DGLV op gepaste tijden een verslag toezenden over de stand van de lopende aanvragen met onze goedkeuring van de af te geven vergunningen;
 • Je ontvangt na behandeling een betalingsuitnodiging per mail;
 • Na ontvangst van de betaling zal het DGLV je per mail melden dat je vergunning wordt toegestuurd.

De gescande bestanden die je ons toestuurt, worden verwerkt door een lid van de Raad van Bestuur van de BULMF of door een door de BULMF gedelegeerd lid. Wij gaan voor jou na of je aanvraag in orde is en of joe dossier volledig is. Als er probleemen zijn met je aanvraag, nemen we contct met je op. 

1. Eerste aanvraag voor een machtiging tot opleiding ULM/DPM (i.e. oefenvergunning)

 • Het ingevuld, officieel document van DGLV voor Aanvraag vliegboek ;
 • Kopie van beide zijden van de identiteitskaart (de piloot moet minstens 16 jaar oud zijn);
 • De minderjarige aanvrager moet een schriftelijke machtiging voorleggen van zijn wettelijke vertegenwoordiger wiens handtekening gelegaliseerd moet zijn (hij kan deze laten legaliseren in de gemeente van zijn woonplaats);
 • Kopie van het medisch certificaat (klasse 4, 2 of 1);
 • Een pasfoto; 
 • Bewijs van goed gedrag, leven en zeden dat in de laatste maand is afgegeven en bestemd is voor een overheidsadministratie;

PS: Een geldige PPL – CPL – ATPL (PARTFCL) licentie is geldig voor een ULM/DPM oefenvergunning en staat toe te vliegen onder toezicht van een ULM/DPM instructeur.

2. Aanvraag tot verlenging van een oefenvergunning ULM/DPM

 • Het ingevuld, officieel document van DGLV;
 • Kopie van je oefenvergunning;
 • Kopie van het medisch certificaat (klasse 4, 2 of 1);
 • Leesbare kopie van het logboek (laatste 24 maanden). Gelieve een extra kolom in de oude boeken toe te voegen om het aantal starts en landingen te registreren (bv. met gebruikmaking van de kolom voor nachtvluchten)

3. Eerste aanvraag van een vliegvergunning voor ULM/DPM

Dit is de eerste keer dat een aanvraag voor een vliegvergunning wordt ingediend nadat het theorie- en praktijkexamen met goed gevolg zijn afgelegd.

Indien deze aanvraag samenvalt met het einde van de geldigheidsduur van de oefenvergunning, volstaat het de documenten van dit punt 3 te voegen bij die van punt 4 “Aanvraag tot verlenging/vernieuwing van een vliegvergunning”.

  • Het ingevuld, officieel document van DGLV;
  • Kopie van de geldige oefenvergunning of een geldige PPL PARTFCL;
  • Een leesbare kopie van het logboek (laatste 24 maanden). Gelieve een extra kolom in de oude boeken toe te voegen om het aantal starts en landingen te registreren (bv. met gebruikmaking van de kolom voor nachtvluchten) ;
  • Bewijs dat je geslaagd bent voor het theorie examen Reglementering;
  • Bewijs dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen afgenomen door de examinator (en vermeld in uw logboek), met ten minste 70% van de punten voor elk van de volgende onderwerpen: aerodynamica, aerologie, vluchttechniek
  • Bewijs dat je geslaagd bent voor het praktijkexamen, ondertekend door een examinator;
  • Kopie van de toewijzing van de examinator door het DGLV;
  • Voor PPL PARTFCL-houders die niet over een opleidingsvergunning beschikken: Bewijs van goed gedrag, leven en zeden dat in de laatste maand is afgegeven en bestemd is voor een overheidsadministratie.

4. Aanvraag tot verlenging of vernieuwing van een vliegvergunning voor ULM/DPM

 • Het ingevuld, officieel document van DGLV;
 • Kopie van de huidige vliegvergunning;
 • Kopie van het medisch certificaat (klasse 4, 2 of 1);
 • Leesbare kopie van het logboek (laatste 24 maanden). Gelieve een extra kolom in de oude boeken toe te voegen om het aantal starts en landingen te registreren (bv. met gebruikmaking van de kolom voor nachtvluchten);
 • Indien nodig, wegens onvoldoende vlieguren, een bewijs van vliegbekwaamheid, afgegeven door de instructeur (die dit ook in het logboek moet vermelden), niet ouder dan drie maanden.

5. Aanvraag tot vernieuwing van een verlopen vliegvergunning voor ULM/DPM

 • Het ingevuld, officieel document van DGLV;
 • Kopie van de huidige vliegvergunning;
 • Kopie van het medisch certificaat (klasse 4, 2 of 1);
 • Indien de vergunning langer dan vijf jaar verlopen is, 1 Bewijs van goed gedrag, leven en zeden dat in de laatste maand is afgegeven en bestemd is voor een overheidsadministratie.

6. Eerste aanvraag voor de kwalificatie van monitor

Naast de hierboven vermelde documenten moeten de volgende documenten aan het DGLV worden voorgelegd, en wel uiterlijk op de dag van het theoretisch examen, als bedoeld in artikel 41 van het Koninklijk Besluit van 25 mei 1999 en bijlage III daarbij (deze laatste test wordt gehouden bij het DGLV voor een panel van door het DGLV aangewezen examinatoren):

 • Het vlieghandboek of, indien dit ontbreekt, de beschikbare technische beschrijving van het gemotoriseerde ultralichte luchtvaartuig;
 • Het gedetailleerde vlieginstructieprogramma dat de kandidaat heeft opgesteld voor het gemotoriseerde ultralichte luchtvaartuig, met inbegrip van een beschrijving van de opeenvolgende fasen van dit programma en van zijn instructiemethode;
 • Een exemplaar van de theoretische cursus die hij zal gebruiken om zijn leerlingen de volgende onderwerpen bij te brengen;
   1. Luchtvaartwetgeving en -reglementering;
   2. Technische en operationele gegevens van het gemotoriseerde ultralichte luchtvaartuig;
   3. Vliegtechniek;
   4. Werking en installatie van de geïnstalleerde instrumenten aan boord van het gemotoriseerde ultralichte luchtvaartuig;
   5. Meteorologie en micrometeorologie;
   6. Aerodynamica;
   7. Motoren die worden gebruikt in ultralichte motorvliegtuigen;
   8. Luchtnavigatie geschikt voor ultralichte gemotoriseerde luchtvaartuigen

7. Aanvraag voor de kwalificatie van monitor op de vliegvergunning

 • Het ingevuld, officieel document van DGLV;
 • Kopie van de huidige vliegvergunning;
 • Kopie van de toewijzing van de examinator door het DGLV
 • Bewijs dat u geslaagd bent voor het theoretisch examen (bedoeld in artikel 41 van het Koninklijk Besluit van 25 mei 1999 en bijlage III daarvan) bij het DGLV;
 • Bewijs dat u geslaagd bent voor het theoretisch en praktisch examen (bedoeld in artikel 41 van het Koninklijk Besluit van 25 mei 1999 en bijlage III daarvan) bij een examinator.

8. Aanvraag tot verlenging of vernieuwing van een kwalificatie als instructeur

 • Het ingevuld, officieel document van DGLV;
 • Kopie van de huidige vliegvergunning;
 • Kopie van het medisch certificaat (klasse 4, 2 of 1);
 • Leesbare kopie van het logboek (laatste 24 maanden). Gelieve een extra kolom in de oude boeken toe te voegen om het aantal starts en landingen te registreren (bv. met gebruikmaking van de kolom voor nachtvluchten);
 • Kopie van het certificaat Continued Intructor Proficiency, afgeleverd door de toegekende examinator (die dit ook in het logboek noteert). Het certificaat is enkel geldig indien het binnen de 12 maanden na vervaldatum wordt behaald.

Voordelen voor leden

Verzekering

In het lidgeld is een verzekering voor individuele ongevallen en een rechtbijstandsverzekering inbegrepen.

Safety Day

Vliegen moet veilig! Eén keer per jaar krijg je de kans om noodlandingen met motor uit veilig te oefenen op onze Safety Day, onder begeleiding van ervaren instructeurs.

E-News

Blijf up-to-date van het laatste nieuws binnen de vliegwereld met info over wijzigingen in de wetgeving of via interessante berichten over vlieg-topics.

Service

Leden kunnen een beroep doen op verschillende services: hulp bij het vernieuwen van de licentie, inschrijven van vliegtuigen, aanvragen van type toelatingen.