Pin It

Om aan de specifieke noden van onze leden tegemoet te komen, biedt de federatie verzekeringen met de beste prijs/kwaliteit verhouding .
BULMF stelde daarom de verzekeringsmakelaar ‘Gallagher Belgium’ aan die voortaan onze eisen zal beantwoorden en onze belangen zal verdedigen bij de verzekeraar AJG Aerospace.

Concreet impliceert dit het volgende:


 Overzicht van de verzekeringstarieven voor de leden van de BULMF (tot 31/03/2018)

1. Bescherming van personen

1.1.  Burgerlijke aansprakelijkheid van de ULM-piloot (polis nr. 124.356)

1.1.1.    Zijn verzekerd:

elke persoon, lid van de Belgische ULM federatie, voor zover die voldaan heeft aan de jaarlijkse ledenbijdrage van de BULMF en woonachtig is in de BENELUX of in Frankrijk, eigenaar, exploitant, piloot of leerling-piloot in het bezit van eengeldige vliegvergunning op de verzekerde ULM die werd ingeschreven in het luchtvaartregister van een van deze landen.

1.1.2.    Verzekerde ULM:

elke ULM die beschikt over een (beperkte) toelating tot het luchtverkeer

1.1.3.    Geografische grenzen:

Europese Unie, Zwitserland en Scandinavië

1.1.4.    Voorwerp van de verzekering :

dekking van de burgerlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van niet vervoerde derden en van vervoerde derden (passagiers) van de verzekerde ULM

1.1.5.    Verzekerde bedragen:

 • Ten aanzien van niet vervoerde derden: 1.000.000 EUR per ongeval
 • Ten aanzien van vervoerde derden (één passagier): 325.000 EUR per ongeval

1.1.6.    Jaarpremie (kosten en lasten inbegrepen):

 • Eenzitter (meerdere piloten): 135 EUR
 • Tweezitter Meerdere piloten: 550 EUR (gereduceerd tot 520 EUR indien de ULM voorzien is van een reddingsparachute)
 • Enige piloot: 300 EUR

1.1.7.    Vrijstelling: 125 EUR per ongeval.

1.2.  Burgerlijke aansprakelijkheid instructeurs en examinatoren (polis nr. 124.355)

1.2.1.    Zijn verzekerd:

de instructeurs en examinatoren die erkend zijn door het Directoraat-generaal Luchtvaart en lid zijn van de Belgische ULM federatie

1.2.2.    Geografische grenzen:

Europese Unie, Zwitserland en Scandinavië

1.2.3.    Voorwerp van de verzekering:

dekking van de burgerlijke verantwoordelijkheid van instructeurs en examinatoren ten aanzien van hun leerlingen of derden als gevolg van schade veroorzaakt aan deze leerlingen of aan derden in de uitoefening van hun activiteiten als instructeur of examinator

1.2.4.    Verzekerde bedragen: 250.000 EUR per ongeval

1.2.5.    Vrijstelling: 125 EUR per ongeval

1.2.6.    Jaarpremie: 105 EUR

1.2.7.    Uitgesloten risico’s:

schade aan uitgeleende of gehuurde voorwerpen als gevolg van ernstige nalatigheid, slordigheid of verzuim

1.3.  Burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatoren van luchtvaartmanifestaties (polis nr. 124.388)

1.3.1.    Voorwerp :

deze polis dekt de burgerlijke verantwoordelijkheid van de organisatoren van luchtvaartmanifestaties met ULM’s tegen elke klacht in verband met materiële of lichamelijke schade, ingesteld door derden en waarvoor de organisatoren verantwoordelijk zouden kunnen gesteld worden als gevolg van een ongeval veroorzaakt door een ULM en overkomen tijdensde luchtvaartmanifestatie

1.3.2.    Uitsluiting: de burgerlijke verantwoordelijkheid van piloten en eigenaars van ULM’s

1.3.3.    Verzekerde bedragen: 1.500.000 EUR materiële en lichamelijke schade verenigd

1.4.  Individuele verzekering tegen lichamelijke ongevallen

1.4.1.    Object :

Vergoeding in geval van lichamelijk ongeval van piloot of pasagier en lid van de Federatie, dit ten gevolge van een ongeval per ULM.

 • Uitkering bij overlijden € 6.500
 • Permanente invaliditeit € 6.500 vrijstelling 25%
 • Medische kosten  € 1.250 vrijstelling 125 €

1.4.2.    Wanneer de piloot het bewijs levert, getekend door een moniteur, dat hij heeft deelgenomen aan een "Refreshing course" in het begin van het seizoen wordt het kapitaal verhoogd tot: 

 • Uitkering bij overlijden € 10.000
 • Permanente invaliditeit € 10.000 vrijstelling 25%
 • Medische kosten € 1.250 vrijstelling 125 €

1.4.3.    Premie :

Jaarlijkse premie 15 € taksen inbegrepen,  INBEGREPEN IN HET LIDGELD FEDERATIE.

1.4.4.    Aanvullende niet verplichte bescherming:

Als je vrijwillig op eigen initiatief een bijkomend kapitaal bij overlijden of permanente invaliditeit wil verzekeren, kun je dit aanvragen via onze verzekeringsmakelaar Eurobrokers. Onze Federatie heeft daarvoor een nieuwe polis onderhandeld met Aviabel (Polis nr. N°14.022.667). Opgelet : enkel voor leden BULMF !

Voor een premie van 110 euro kan je het kapitaal dat al verzekerd is via het lidgeld van de Federatie (zie hoger) verhogen met 18.500 euro. Dan ben je verzekerd voor een totaal van 25.000 euro (of 28.500 indien je een jaarlijkse re-check gedaan hebt met een instructeur).

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Als u reeds een individuele ongevallen verzekering , een hospitalisatie verzekering of een levensverzekering (voor uw hypothecaire lening of in het kader van een aanvullende pensioensverzekering) heeft, controlleert u grondig de voorwaarden, want in bepaalde gevallen sluiten de Klassieke verzekeraars die op de markt zijn, in de praktijk bepaalde sporten zoals ULM uit of dekken dit risico slechts optioneel door middel van belangrijke extra verzekeringspremie. Het is dus ten zeerste aangeraden om u te verzekeren bij verzekeraars gespecialiseerd in ULM verzekeringen.

1.5.  Verzekering rechtsbijstand (polis ARAG nr. 1681449)

1.5.1.    Voorwerp :

deze verzekering beschermt de leden van de Belgische ULM federatie ingeval van een vordering door derden tot  schadeloosstelling inzake extracontractuele aansprakelijkheid. Dit geldt ook in het geval van vrijwillige rechtspleging of van actieve administratie alsook op het ogenblik dat de verzekerde of een derde begonnen is met het overtreden van een wettelijke of contractuele verplichting of voorschrift

1.5.2.    Deze verzekering neemt ten laste:

 • Het onderzoek door juristen van de verzekeraar in geval van betwisting
 • De honoraria van advocaten, deurwaarders, experts, bemiddelaars en technisch raadgevers
 • De kosten van juridische procedures

1.5.3.    De karakteristieken:

 • Het burgerrechtelijk verhaal: bijvoorbeeld als op een vliegveld een ULM beschadigd wordt door een derde
 • Strafrechtelijke verdediging: bijvoorbeeld als de piloot vervolgd wordt voor een niet intentionele overtreding van wetten, decreten en/of reglementen
 • Burgerlijke verdediging: bijvoorbeeld in geval van een geschil met een constructeur of verdeler
 • Administratieve verdediging en verdediging tegen verzekeraars

1.5.4.    Verzekerde bedragen:

plafond van 12.500 EUR voor elk van de bovenvermelde rubrieken

1.5.5.    Vrijstelling = minimum betwisting 350 EUR

1.5.6.    Premie: vervat in de jaarlijkse ledenbijdrage.

1.6.  RECHTSBESCHERMING VAN DE MONITORS EN EXAMINATORS

1.6.1.    Deze verzekering dekt de monitor of de examinator voor de kosten die door acties in schadevergoeding worden veroorzaakt, die door zijn leerling of door derden in de uitoefening van zijn activiteit van monitor of examinator ULM worden uitgeoefend.

1.6.2.    De gewaarborgde kapitalen: 50.000€

1.6.3.    De uitgesloten risico's: contractuele geschillen met uw klant en invordering van uw handelsvorderingen. (Deze uitsluiting kan door middel van bijkomende premie afgekocht worden)

1.6.4.    Verdediging en burgerlijke schadeclaims:

Het zijn de vorderingen tot schadeloosstelling van derden tegen u,en die op de extracontractuele verantwoordelijkheid van monitor/examinator zijn gebaseerd.
Of de vorderingen tot schadeloosstelling die door u tegen een derde worden gevoerd, endie op de extra contractuele verantwoordelijkheid van de monitor/examinator is gebaseerd.

1.6.5.    Strafrechtelijke verdediging

Uw defensie wanneer u voor wetsovertreding wordt vervolgd, besluiten besluiten, en reglementeringen.

1.6.6.    Disciplinaire verdediging

De verdediging van uw belangen naar aanleiding van geschillen met de disciplinaire gezagsdragers van de DGLV.

1.6.7.    jaarlijkse premie:

De verzekeraar vraagt een minimale jaarlijkse premie van 940.50 BTWi te verdelen onder het aantal monitors en/of examinators die deze polis onderschrijven.

Bijvoorbeeld als er 15 monitoren de verzekering onderschrijven dan komt de premie per monitor op 940.50 € : 15 = 62.66 BTWi. Indien er nadien extra monitoren bijkomen, betalen zijn eveneens die 62.66€

1.6.8.    Opmerking.

1.6.9.    Wij kunnen er niet genoeg op drukken om een polis B.A. monitor enerzijds en rechtsbijstand anderzijds te onderschrijven want de ervaring heeft geleerd dat wanneer er een lichamelijk ongeval van een leerling is, dat in bijna alle gevallen een gerechtelijk staartje krijgt.

2.Bescherming van bezittingen (ULM)

2.1.  Omnium verzekering

2.1.1.    Deze verzekering «alle risico’s» van uw ULM dekt alle schade als gevolg van verlies, diefstal en brand, zowel overkomen tijdens de uitvoering van een vlucht als op de grond of gestationeerd in een loods.

2.1.2.    Het tarief wordt voorgesteld door de verzekeraar en is verschillend in functie van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld dewaarde van de ULM, de ouderdom, het aantal uren vlucht van de geautoriseerde piloot of de eigenaar-piloot

2.1.3.    De vrijstelling (vrijstelling) per ongeval ligt gewoonlijk op 2.500 EUR

2.2.  Verzekering «Breuk op de grond», met stilstaande motor

2.2.1.    Voorwerp:

deze verzekering dekt de eigenaars van een ULM, lid zijnde van de Belgische ULM federatie, tegen alle schade overkomen aan de ULM tijdens de handelingen in verband met het binnen en buiten zetten uit de loods en tijdens de opslag in een loods met stilstaande motor. Het gaat om een dekking «alle risico’s», wat wil zeggen dat de risico’s van schade, diefstal en brand gedekt zijn in de loods.

2.2.2.   Uitsluitingen:

 • Gebruiksderving van de ULM (onrechtstreeks verlies)
 • Schade terwijl de ULM in herstelling is
 • Vrijwillige schade
 • Schade veroorzaakt door slijtage of door een duidelijk slecht onderhoud

2.2.3.    Premie :

1.3874% van de verzekerde waarde van de ULM

Minimum premie: 278 EUR tot een waarde van 25.000 EUR en 416 EUR tot een waarde van 50.000 EUR. Boven de 50.000 EUR, geen minimum premie

3. Test « REFRESHING COURSE«  met uw ULM instructeur

We starten het jaar 2015 dus onder goed gesternte en het bedrag van de premies blijft onveranderd.

Het is bijzonder aan te raden je kennis wat op te frissen en éénmaal per jaar met een instructeur te bekijken wat je nog kunt bijleren. Maar het geeft je ook recht op een premievermindering voor je verzekering BA.

Bovendien wordt het kapitaal bij overlijden (premie vervat in de ledenbijdrage aan BULMF) verhoogd voor wie bewijst dat hij een check-vlucht heeft gedaan met een instructeur!!

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.