Kanaalverdeling 8.33kHz

Een ander Europees Reglement is:  1079/2012 op de kanaalverdeling van de radio VHF-band van 8,33 kHz. Een circulaire van het DGLV dd 6/5/2014 bepaalt dat dit reglement van toepassing zal zijn voor elk luchtvaartuig dat een radio gebruikt vanaf 1 januari 2018.

Reglementering rond de 8.33 kHz kanaalafstand in de radiocommunicatie

Reglementering rond de 8.33 kHz kanaalafstand in de radiocommunicatie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1079/2012 VAN DE COMMISSIE van 16 november 2012 tot vaststelling van de eisen voor de kanaalafstand bij mondelinge communicatie in het gemeenschappelijke Europese luchtruim

Download

Basisreglement voor de Burgerluchtvaart

Tot op heden zijn de ULM’s vrijgesteld van de implementeringsregels IR, (ttz de toepassingsregels), voortspruitend uit Het Europese Basisreglement voor de Burgerluchtvaart. Het gaat meer bepaald om de IR betreffende : de luchtwaardigheid (certificatie), het onderhoud/de herstelling en het behoud van de luchtwaardigheid, de vergunningen voor het vliegend personeel met inbegrip van de vergunde instellingen voor training/opleiding (ATO) en ook de IR met betrekking tot de operaties.

De vrijstelling van de toepassing van de IR voor ULM’s wordt toegelicht in de Bijlage II e) van het Europese Basisreglement voor de Burgerluchtvaart. Deze bepaalt dat de nationale autoriteiten bevoegd blijven voor de ULM-reglementering.

Basisreglementering van de Burgerluchtvaart 216/2008

Basisreglementering van de Burgerluchtvaart 216/2008

VERORDENING (EG) Nr. 216/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (Bron)

Download

Herziening van de europese basisverordening voor de luchtvaart (216/2008)

[update 08/01/18]

Sinds 2014 wordt op Europees niveau over de herziening van deze 216/2008 onderhandeld.

Eind december 2016, toen het Nederlandse voorzitterschap op zijn einde liep, gaf onze Minister van Transport, Mr Bellot, blijk van terughoudendheid t.a.v. het idee om de MTOW et Vso van ULMs te verhogen, dit ondanks de tussenkomst van enkele EU-landen in de parlementaire commissie in Brussel.

Het was dan ook wachten tot de zesde "Trilogue", van 29 november 2017, om tot een eindcompromis te komen, welke opgenomen werd in het document 15689/17 van het Secretariaat-Generaal van de Raad op datum van 15 december 2017. Dit document wordt op 22 december 2017 goedgekeurd door de EU COREPER (Comité van Permanente Vertegenwoordiger). Voor wat de ULMs betreft verwijzen we u graag vooral naar Artikel 2 en Annex I.

Zodra de tekst voorwerp heeft uitgemaakt van een juridische en taalkundige afwerking, zal deze nog formeel moeten goedgekeurd worden door het Parlement in Straatsburg en door de Raad (t.t.z. de Ministers van Transport). Deze procedure zou in de lente van dit jaar achter de rug moeten zijn.

Wanneer u het bijgevoegde document 15689/17 - en met name pagina's 3 tot en met 5 leest - zult u meteen de reden begrijpen achter de opgelopen vertragingen bij de herziening van het Europese basisverordening voor de luchtvaart.

 

Herziening van de EUROPESE BASISVERORDENING VOOR DE LUCHTVAART (216/2008)

In 2014 heeft de EASA een consultatie georganiseerd om de basisverordening te herzien (A-NPA 2014-12). De BULMF, de Koninklijke Aeroclub van België , het EMF en Europe Air Sports hebben hierop gereageerd met de bedoeling de huidige situatie te behouden.  Dit betekent dat ULMs uitgesloten zijn van de regels van de Europese Basisverordening en geregeld blijven door nationale wetgeving voor luchtwaardigheid en onderhoud van de toestellen, de opleiding van piloten, aflevering van de vliegvergunningen en de operaties.

Op basis van deze consultaties heeft EASA een voorstel opgesteld voor de Europese Commisie « Opinion n° 01/2015 » (in die periode gepubliceerd op de website van onze BULMF).

Op basis hiervan heeft de Europese Commissie een voorstel tot wijziging van de basisverordening goedgekeurd dat ze gepubliceerd heeft op 7 december  2015 : COM (2015) 613.  Dit document is nu naar de Europese  Ministerraad (waar alle 27 Lidstaten van de EU deel van uitmaken) en naar het Europees Parlement gestuurd. Zij moeten deze teksten bespreken en goedkeuren.

In dit voorstel blijft de situatie voor de ULM’s grotendeels ongewijzigd.  Er wordt alleen een nieuwe categorie luchtvaartuigen opgenomen in  de Bijlage 1 )§ e) (vroeger was dat Bijlage II. Het gaat om electrisch aangedreven toestellen waarvan het maximum opstijggewicht 540 kilo is, maximum 2 personen,  een stall speed van 35 kt en uitgerust met een parachute.

Standaard Europese Luchtvaartregels (SERA)

Daartegenover staat dat, vanaf 4 december 2014, de Standaard Europese Luchtvaartregels, in het kort « SERA » genoemd, van toepassing zijn op alle luchtvaarttoestellen,ULM’s inbegrepen.

Reglementering rond de nieuwe gemeenschappelijke luchtverkeersregels

Reglementering rond de nieuwe gemeenschappelijke luchtverkeersregels

VERORDENING (EG) Nr. 923/2012 tot vaststelling van gemeenschappelijke luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1035/2011 en Verordeningen (EG) nr. 1265/2007, (EG) nr. 1794/2006, (EG) nr. 730/2006, (EG), nr. 1033/2006 en (EU) nr. 255/2010

Download

Incidentmelding

Het Europees Reglement 376/2014 betreffende incidentmelding  (Occurrence Reporting), wacht op een implementeringsregel. Deze wordt waarschijnlijk gepubliceerd in het Officiële Journaal (OJ van de Europese Unie) in november 2015.

Europees Reglement 376/2014 betreffende incidentmelding  (Occurrence Reporting)

Europees Reglement 376/2014 betreffende incidentmelding (Occurrence Reporting)

VERORDENING (EU) Nr. 376/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie

Download

Artikel 3 § 2 van dit reglement 376 bepaalt: “dat dit reglement van toepassing is op alle incidenten en op alle andere informatie die betrekking heeft op de veiligheid van burgerluchtvaarttuigen, met uitzondering van de toestellen zoals bepaald in bijlage II van het reglement (CE) nr 216/2008. De  Lidstaten kunnen beslissen om dit reglement eveneens toe te passen op alle incidenten en op alle andere informatie die betrekking heeft op luchtvaarttuigen zoals bepaald in Bijlage II van dit reglement.

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.