Pin It

Piloot ULM worden

Je hebt besloten om ULM-piloot te worden? Een goede keuze!

Hieronder vind je de verschillende stappen die je moet ondernemen vóór je aan je eerste vlucht kan beginnen. Je zult ook aan enkele voorwaarden moeten voldoen om als piloot tot het luchtverkeer toegelaten te worden.

De toelating tot oefenen

Allereerst dient de kandidaatpiloot in het bezit te zijn van "een toelating tot oefenen“.

De voorwaarden om dit te verkrijgen

 1. Ten minste 16 jaar oud zijn
 2. Een getuigschrift van goed zedelijk gedrag voorleggen, uitgereikt minder dan een maand geleden en met de vermelding "ten behoeve van een openbaar bestuur".
 3. De minderjarige aanvrager moet bovendien een geschreven toelating voorleggen van zijn wettelijke vertegenwoordiger wiens andtekening moet gelegaliseerd zijn.
 4. Een fotokopie van het geneeskundig attest (klasse 4) voorleggen, opgesteld na een medisch onderzoek bij een erkende luchtvaartgeneesheer (*), waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan de voorgeschreven eisen inzake lichaams- en geestesgeschiktheid. De geldigheid van dit attest is 5 jaar voor piloten jonger dan 40 jaar, 2 jaar voor piloten ouder dan 40 jaar.
 5. Bij de aanvraag dienen 2 pasfoto's gevoegd
 6. Het betalingsbewijs voor de oefenvergunning en het persoonlijk vliegboek. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index. Uw club zal u dit bedrag en de naam van de begunstigde mededelen.

Deze "oefenvergunning" is geldig voor een periode van maximum 24 maanden, aanvangend op de datum van het medisch attest. Het is hernieuwbaar voor dezelfde periodes.

Wat mag je met de oefenvergunning doen?

De toelating tot het oefenen aan boord van een ultralicht motorluchtvaartuig geeft je de toelating om:

 1. dubbelbesturingsvluchten uit te voeren
 2. lokale vluchten uit te voeren als enig inzittende onder toezicht van een moniteur. Onder "lokale vluchten" verstaat men vluchten rond en met zicht op het vliegveld of ULM terrein.
 3. als enig inzittende, met toelating van de moniteur, overlandvluchten uit te voeren op voorwaarde over een ervaring van twee overlandvluchten in dubbelbesturing te beschikken.

Toelating tot het besturen van een ULM

Van zodra uw trainingscyclus voltooid is kan u een toelating tot het besturen van een ULM bekomen. Daartoe moet u:

 1. De leeftijd van 16 jaar bereikt hebben
 2. Houder zijn van een geldige toelating tot het oefenen aan boord van een ultralicht motorluchtvaartuig of van tenminste een geldige vergunning van privaat piloot.
 3. Geslaagd zijn voor het examen over de luchtvaartwetgeving en -reglementering dat deel uitmaakt van het examen voor het bekomen van de vergunning van privaat bestuurder van vliegtuigen, van helikopters of bestuurder van vrije ballon
 4. Ten overstaan van een examinator het bewijs geleverd hebben van de theoretische kennis (aerodynamica, meteorologie, techniek van het vliegen) en de praktische vaardigheden.

Het praktijkexamen

Voor het praktisch gedeelte moet u, alleen aan boord, tijdens één of meerdere vluchten de volgende proeven uitvoeren:

 1. een overlandvlucht tussen twee punten op een afstand van minstens 35 km
 2. 10 opstijgingen en 10 landingen.
 3. landingen op minder dan 20 meter van een doel
 4. landing op minder dan 30 meter van een doel, met de motor op traagloop
 5. overtrek (enkel voor ULM)

Van zodra u in het bezit bent van uw "toelating tot besturen" mag u als enige inzittende vliegen waarbij de Belgische reglementering nageleefd wordt.

Passagiers meenemen?

U mag een passagier meenemen op voorwaarde dat u 30 uren als enig inzittende uitgevoerd hebt (10 uren voor de houders van een geldige vergunning van privaat bestuurder van vliegtuigen) en ten overstaan van een moniteur, die er melding van maakt in het vliegboek van betrokkene, te bewijzen over de vereiste bekwaamheid te beschikken.

De kwalificaties worden toegekend voor ULM's bestuurd rond meerdere assen of voor "delta vleugels" (DPM).

Bijzondere clausules voor de houders van een vergunning van privaat piloot

Met betrekking tot de houders van een geldige vergunning privaat piloot of beroepspiloot die een vergunning voor ULM wensen te bekomen werden eerder (bovenop de hoger beschreven voorwaarden) sommige meer beperkende modaliteiten gepubliceerd.

Deze instructies, die volgens onze kennis op geen enkel officieel document berusten, kunnen hen niet opgelegd worden. Wij stellen voor dat de overgang van deze kandidaten naar ULM voorwerp uitmaakt van een modus vivendi tussen de kandidaat en zijn moniteur/examinator en behandeld wordt in het kader van de goede praktijk en de naleving van de veiligheidsregels.

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.