Pin It

Belgische regelgeving

Lijst van de goedgekeurde ULM’s in België

Alleen de ULM’s goedgekeurd door het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart (DGLV) kunnen een Belgische inschrijving krijgen (OO-xxx) of, voor toestellen ingeschreven in het buitenland, een permanente machtiging tot overvliegen van het grondgebied. De formaliteiten voor het bekomen van een dergelijke vergunning worden hernomen in hoofdstuk 2. De formaliteiten voor het bekomen van een vergunning tot overvliegen worden hernomen in hoofdstuk 3. Niet goedgekeurde toestellen kunnen een tijdelijke vergunning voor overvliegen bekomen (zie hoofdstuk 3).

De lijst van de in België goedgekeurde ULM’s vindt u hieronder. Deze lijst wordt permanent bijgewerkt en bevat alle toestellen met een type-vergunning.

LIJST VAN ULTRALICHTE MOTORLUCHTVAARTUIGEN IN BELGIË TOEGELATEN

LIJST VAN ULTRALICHTE MOTORLUCHTVAARTUIGEN IN BELGIË TOEGELATEN

Onder «toestel toegelaten» men moet verstaan een toestel voor welke een typetoelating werd uitgereikt en dat een beperkte toelating tot het luchtverkeer kan krijgen.

Download

Koninklijk Besluit en rondzendbrief AIRW12

Onze sport wordt gereglementeerd door het Koninklijk Besluit van 25 mei 1999 dat kan geraadpleegd worden op de website van Mobiliteit en Transport:

KB 25 mei 1999

KB 25 mei 1999

Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van ultralichte motorluchtvaartuigen.

Downloaden

De constructeurs of hun vertegenwoordigers die een type-vergunning wensen te bekomen voor een in België nog niet vergund toestel moeten bij het DGLV een dossier indienen waarvan de inhoud conform is aan het Rondschrijven AIRW-12.

Circulaire AIRW-12 (rev. 7)

Circulaire AIRW-12 (rev. 7)

Deze circulaire bepaalt de voorwaarden om de typetoelatingen en de beperkte toelatingen tot het luchtverkeer te bekomen voor ultralichte motorluchtvaartuigen (Revisie nr 7 dd. 05/04/2016)

Downloaden

Dit dossier dient verplicht via de BUMLF te gaan (via de « technische verantwoordelijke ») voor goedkeuring die het zal overmaken aan het DGLV. De ervaring heeft ons geleerd dat het opstellen van een dergelijk dossier niet eenvoudig op te stellen is voor particulieren. Daarom hebben wij, als hulpmiddel, een kleine “handleiding” bij het rondschrijven opgesteld. U vindt ze hieronder.

Memo van de technische commissie

Memo van de technische commissie

We ontvangen regelmatig technische dossiers die we om tal van redenen niet kunnen indienen bij het DGLV Het leek ons daarom nuttig om bepaalde regels aan te stippen die je moet volgen als je wilt dat je dossier probleemloos doorstroomt.

Downloaden

Toestemming tot overvliegen van het Belgisch grondgebied 

ULM’s ingeschreven in het buitenland dienen aan het DGLV een toelating te vragen voor het overvliegen van het grondgebied, dit zowel voor een transitvlucht als voor een vlucht met een tussenlanding. De formaliteiten hiervoor zijn verschillend naar gelang het gaat om een in België goedgekeurd toestel of niet. (zie hoofdstuk 1).

  • De goedgekeurde ULM’s kunnen een « permanente toelating » bekomen. De voorwaarden tot het bekomen ervan zijn vermeld in de “informatienota” uitgegeven door het DGLV
  • Niet goedgekeurde ULM’s kunnen een “tijdelijke toelating” bekomen. De formaliteiten hiervoor zijn in dezelfde “informatienota” opgenomen.

Belangrijke opmerking : piloten die één van deze toelatingen wensen aan te vragen moeten strikt de formaliteiten naleven die in de nota beschreven worden en aan het DGLV alle gevraagde documenten overmaken. De administratie behandelt geen onvolledige aanvragen en klasseert zulke dossiers zonder gevolg.

Eisen voor de kanaalafstand bij mondelinge communicatie in het gemeenschappelijke Europese luchtruim (8,33 kHz)

Deze circulaire omvat de Europese bepaling rond de kanaalspreiding zoals beschreven in onze rubriek "Europese regelgeving" alsook de aankondiging van het consortium "IAOPA 8,33 kHz Implementation Project" in onze rubriek "Nieuws". voor een gedeeltelijke financiering van de vervanging van de radio's voor de private luchtvaart.

Circulaire EQUIP-11 (rev. 1)

Circulaire EQUIP-11 (rev. 1)

Deze circulaire vervolledigt de bepalingen voor de omzetting van de kanaalafstand van 25 kHz naar 8,33 kHz voor de VHF communicatie radio’s aan boord van luchtvaartuigen, gebruikt in het Europese luchtruim.

Downloaden

LOGIN

Gebruikersaccounts worden enkel voor actieve leden goedgekeurd! Ben je geen lid van de federatie? In dat geval kan je pas aanmelden als ook je lidgeld betaald is.